24. März 2021 Berlin Geschäftsbericht 2020
26. Mai 2021 Berlin Quartalsmitteilung Q1-2021
27. Mai 2021 Berlin Hauptversammlung
26. August 2021 Berlin Halbjahresfinanzbericht 2021
18. November 2021 Berlin Quartalsmitteilung Q3-2021